ఉత్తరేణి, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు

uttareni

ఉత్తరేణి: శాస్త్రీయనామం: Achyranthes aspera linn) పేర్లు: అపమార్గ,దుచ్చినాకు,ఖరమం,చిర్చిప Photo: ఉపయోగాలు: –పిల్లల పాల ఉబ్బసం,రక్తమొలలు,కామర్లు తగ్గును. –పేర్లు: అపమార్గ,దుచ్చినాకు,ఖరమం,చిర్చిప –భస్మంలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. –దీని రసాన్ని పిప్పి పంటిపై పెడితే బాధ తగ్గును. –దీని భస్మం సేవిస్తే రక్తవిరేచనాలు తగ్గును. —దీని బూడిదలో ఆవలనూనే కలిపి రాస్తే శోభి మచ్చలు తగ్గును. –దీని బూడిదను కొబ్బరినూనెలో కలిపి రెండు చుక్కలు చెవిలో వేస్తే చీము కారుట తగ్గును. –ఆకుల రసం గాయం పై వేస్తే… Continue reading ఉత్తరేణి, శాస్త్రీయనామం, పేర్లు, ఉపయోగాలు, వాడేవిధానం, దీనిలోని రసాయనాలు