పిత్తనాశక ముద్ర

పిత్తనాశక ముద్ర

Posted on

చిటికిన వేలును,ఉంగరం వేలును,బొటన వేలును క్రిందికి వంచి మూడు వేలు కోనలు తాకించి మిగత రెండు వేలను నిటారుగా ఉంచాలి. చిన్న వయస్సులో వచ్చే హృద్యప్య లక్షనాలు తగ్గించును,బహిస్టుశూల తగ్గును,అతికోపం తగ్గించును,

[ File # csp11179639, License # 2906857 ]
Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)
(c) Can Stock Photo Inc. / bloodua

ముష్టి ముద్ర

Posted on

BENEFITS : 1. Releases body tensions and accumulated emotions. 2. Free our mind from unwanted thoughts and worries. 3. It activates liver and stomach. It aids digestion and cures constipation. 4. It benefits when feeling depressed and discouraged. 5. It lowers blood pressure. 6. It reliefs from physical discomforts like shivering, phlegm in the wind […]

మహా శీర్ష ముద్ర

మహా శీర్ష ముద్ర

Posted on

This asana helps in reducing headaches. It balances energy in the head and releases tension. It cures all sorts of stress and tensions. It is effective in treating migraine headache. It eliminates mucous congestion in the frontal sinuses. It relaxes weather influences or tension in the eyes. It quiets the senses and calms the emotions. […]

మేరుదండ ముద్ర

మేరుదండ ముద్ర

Posted on

Meradanda mudra will help calm your mind especially when you are stressed. This mudra causes the thymus gland to release beneficial hormones that release stress from the body. It also helps remove restlessness from the mind and helps you become more aware and improve focus and concentration. The deep breathing also helps expand your lungs […]

మృత్యుంజయ ముద్ర

మృత్యుంజయ ముద్ర

Posted on

హృదయ ముద్ర అంటారు. చూపుడువేలు క్రిందికి వంచి వాటి పైన బొటనవేలునుఉంచి ఆబొటనవేలు కొనకు మద్యవేలు కొన,చూపుడువేలు కొన క్రిందికి వంచి ఆనించాలి.చిటికినవేలును నిటారుగా ఉంచాలి రక్తపోటు తగ్గును, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గును,గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచును.

ముకుళ ముద్ర

ముకుళ ముద్ర

Posted on

Practicing this mudra thrice a day with concentration for atleast one month will certainly remove all unnecessary elements from mooladhara, svadhishtana, manipura, anahata, visuddha, agna, sahasrara chakras. By doing this, all parts of body will regain their natural strength and will be re-active. People suffering from physical ailments can do this mudra with stretched hands […]

maatangi

మాతంగి ముద్ర

Posted on

Activates solar plexus and digestion. 2. This mudra strengthens the breathing impulse in the solar plexus and balances the energies in this area. 3. This mudra helps to induce the wood element which is the representation of new beginning and the earth element which is the representation of the intensity of life. 4. Matangi mudra […]

maha-kaleswara-mudra

మహా కాళేశ్వర ముద్ర

Posted on

Allows one to shape and control the mind. Helps people to contemplate and observe the character Eliminates addictive or unwanted character behaviour. Brings mental peace Calms anxieties Calms agitated feelings Enhances memory and concentration Helps to set a positive intention  

మన్యస్తంభముద్ర

Posted on

ఎడమ చేతిని వంకర లేకుండా ముందుకు చాచి చిత్రంలో చూపినవిధంగా కుడిచేతి నాలుగు వేళ్ళతో ఎడమ బొటన వేలును చుట్టి ఉంచి కుడిచేతి మడిచిన నాలుగు వేళ్ళ పైన ఎడమచేతి నాలుగు వేళ్ళను మదిచిపెట్టి ఆనాలుగు వేళ్ళపైన కుడిబోటనవేలును ఉంచాలి. మెడ నొప్పి తగ్గించును.  

లింగముద్ర

లింగముద్ర

Posted on

రెండు చేతులను ముందుకు చాచి వడిలో పెట్టుకొని బొటనవేలు తప్ప మిగిలిన నాలుగు వేళ్ళుఒకదాని మధ్యలో ఒకటి దూర్చి అరచేతులను కలిపి ఎడమ బొటన వేలను పైకి నిలిపి వుంచి దాని చుట్టూ కుడి బొటనవేలును వంచి నొక్కిపెట్టాలి జలుబు,అధికకఫం,తుమ్ములు తగ్గును

కుబేర ముద్ర

కుబేర ముద్ర

Posted on

The practice of Kubera Mudra helps  to increase  your confidence level and serenity. You should visualize your goals before doing this mudrā. You can do this mudrā for longer times.There are no time restrictions and precautions for  Kubera mudra practice Save

కఫనాశకముద్ర

కఫనాశకముద్ర

Posted on

చిటికినవేలును,ఉంగరపువేలును క్రిందికి వంచి అరచేతికి ఆనించి ఆరెండు వేళ్ళ పైన బొటనవేలును ఉంచి మిగిలిన వేలును నిటారుగా ఉంచాలి స్తౌల్యనాశకముద్ర  అంటారు. కఫం తగ్గించును,ఆత్మవిశ్వాసం కలుగును,హైపోధైరాయిడ్ సమస్య తగ్గును

జలనాశక ముద్ర

జలనాశక ముద్ర

Posted on

Jal-shaamak mudra is useful in the treatment of; Oedema.  Ascites Dropsy. Excessive Watery eyes. Running nose.  Hyperacidity Diarrhoea, Pleural effusion, Excess of hormones. Excessive effusion of joint. Excessive menses(menorrhagia) Hydrocele Hydrocephalus, Hydronephrosis, Cold and clammy body, hands or feet.

హృదయ ముద్ర

హృదయ ముద్ర

Posted on

This mudra diverts the flow of prana from the hands to the heart area,improving the vitality of the physical heart. The middle and ring fingers relate directly to nadis connected with the heart, while the thumb closes the pranic circuit and acts as an energizer, diverting the flow of prana from the hands to these […]

చిన్ముద్ర

చిన్ముద్ర

Posted on

Creation of a Pranic circuit, which maintains and redirects the “Prana” or the flow of energy within your body Improvement and increase in concentration, even during meditation Increasing energy and stamina Promotion of better sleep patterns Reduction of common ailments like lower back pain Relieving stress and any unnecessary tension in the body Stimulation of […]

చైతన్య ముద్ర

చైతన్య ముద్ర

Posted on

చిటికినవేలు,మధ్యవేలు,ఉంగరపువేలును క్రిందికి వంచిఅరచేతులకు ఆనించాలి.రెండు బోటనవేళ్ళ కొనలను క్రింది వైపుకు కలిపి పైన రెండు చూపుడువేళ్ళను పైనుండి వేలిప్రారంభం వరకు ఆనించి ఉంచాలి ఉత్తరభోదిముద్ర అంటారు దైర్యం పెరుగును Save

బ్రహ్మి ముద్ర

బ్రహ్మి ముద్ర

Posted on

This Mudra opens the whole of the lungs. It stimulates Vyana Vayu, the Prana which acts as our ‘second wind’ balancing and ‘topping up’ the other Pranas whenever they get low. It has the effect of revitalizing the whole system.