జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడానికి

Posted on

జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడానికి తల మీద పూర్తిగా జుత్తు తీసివేసి(మగవారికి)/  స్త్రీలకు జుత్తుతో పాటు ఈ క్రింది వాటిని 30 రోజులు చెయ్యాలి.     ఉదయం: సోమ:—మిరియాల పొడిలో నిమ్మరసం కలిపి తలకు రాయాలి. 30 నిమిషాలు తరువాత స్నానం చెయ్యాలి. మంగళ:–ఎర్ర ఉల్లితో రుద్దాలి. 30 నిమిషాలు తరువాత స్నానం చెయ్యాలి. బుధ:–ముల్లంగి రసం తో మర్దన 30 నిమిషాలు తరువాత స్నానం చెయ్యాలి. గురు: మెంతులను నూరి రాయాలి. 30 నిమిషాలు తరువాత […]

మైగ్రేన్ సమస్య

Posted on

మైగ్రేన్ సమస్య …తలనొప్పి ఒక సంవత్సరం నుండి ఉంటుంది. …వారం కు ఒకసారి గాని రెండు సార్లు ఎక్కువ సార్లు గాని వస్తుంది. …తలనొప్పి వచ్చినపుడు వాంతులు కలుగును లేదా వికారం వస్తుంది. …శబ్దాలు అంటే ఇష్టం ఉండదు.చీకటి గది లో ఉండాలి అని పిస్తుంది. …తలనొప్పి దీర్ఘకాలంగా ఉంటే మైగ్రేన్ గా గుర్తిస్తారు. ఆయుర్వేద పరిష్కారం: 1) శిరస్సులాది వజ్ర రస ( రోజుకు రెండు పూటలు భోజనం తరువాత) 2) cephagrain tab(రోజుకు రెండు […]

స్త్రీల మూత్రం మంట సమస్య

Posted on

స్త్రీల మూత్రం మంట సమస్య   సాధారణంగా స్త్రీలకు మూత్రం మంట సమస్య కనిపిస్తుంది.ఇది పెద్ద సమస్య గా గాబరా పడవలసిన అవసరం లేదు. 1) నీరు తక్కువగా త్రాగడం వల్ల 90% స్త్రీలో ఈ సమస్య కనిపిస్తుంది.దీనికి పరిష్కారం రోజుకు 4 లీటర్ల నీరు త్రాగడం. 2) యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండటం వల్ల ఈ సమస్య కనిపిస్తుంది. పరిష్కారం: 1)చందనసావ టానిక్ గాని, ఉసిరిసావ టానిక్ గాని రెండు పూటలు 15 ml చొప్పున వారం […]

Macular Degeneration

Posted on

Macular degeneration is a serious disorder in which, there is loss of vision in center of the macula due to damage in the retina part. In this disease, eye loses its sense of perception, sharpness and the central vision. It usually affects people over 50 years of age, although now it is also found in […]

Cone Dystrophy treatment in ayurveda

Posted on

Cone Dystrophy NORD gratefully acknowledges John Heckenlively, MD, Professor of Ophthalmology and Visual Sciences, University of Michigan, for assistance in the preparation of this report. Synonyms of Cone Dystrophy retinal cone degeneration retinal cone dystrophy Subdivisions of Cone Dystrophy progressive cone dystrophy stationary cone dystrophy General Discussion Cone dystrophy is a general term used to […]

Yakrutotpatti (embryology of liver)

Posted on

Systematic review of the concept of Yakrutotpatti (embryology of liver) Abstract Ayurveda has its own view to understand the development of human body and its various organs. As the quotations are in a concise manner, it is essential to amalgamate the basics stated by various Acharyas with comprehensive explanation of modern science. The liver is […]

Cerebellar ataxia

Posted on

 Ataxia is more of a symptom rather than a disease. Ataxia in Greek means “out of order” or “loss of balance”. Ataxia is a common neurological symptom which makes patient feels insecure due loss of control while doing day-to-day activities. Ataxia is lack of muscle coordination due to the small brain’s (cerebellum) failure to regulate […]

Treating Ataxia the Ayurvedic

Posted on

Treating Ataxia the Ayurvedic Allopathy or the modern system of medicine labels it calls it  degenerative and often fatal disorder. It says there is no known effective treatment  for this condition. However, Ayurveda, which is perhaps the oldest system of medicine has a cure and today many doctors and hospitals are prescribing Ayurvedic cure for […]

ANAL ABSCESS

Posted on

WHAT IS AN ANAL ABSCESS OR FISTULA? An anal abscess is an infected cavity filled with pus found near the anus or rectum.  Ninety percent of abscesses are the result of an acute infection in the internal glands of the anus. Occasionally, bacteria, fecal material or foreign matter can clog an anal gland and tunnel […]

Allergy symptoms and treatments

Posted on

Allergies can occur to anybody with a hypersensitive immune system at any point of time in life. The causes of allergy could be the food or chemicals present in food, medicines, environmental factors like pollen, dust, air, parasites or chemical toxins. From an Ayurvedic perspective the toxins present in the body (ama) and low immunity […]

Ayurvedic remedies for Asthma

Posted on

According to Ayurveda, the onset of Asthma could be due to allergy or infection. However, in the present world, increased occurrence of Asthma is noticed, largely triggered by bad lifestyle habits. One of the main Asthma triggers is dust and pollution. Other climatic conditions such as exposure to cold climate for prolonged duration or excess […]

Ayurvedic treatment for Allergic Bronchitis

Posted on

easonal Allergies can result in various types of ailments like cold, cough, constant sneezing, or itching or rashes in various parts of our body, watery eyes, sore throat etc, and can flare up in many other forms, particularly during spring or winter season. Ayurveda believes that allergy is the result of aggravation of a specific […]

PLANTAR FASCITIS AND ITS AYURVEDA MANAGEMENT

Posted on

PLANTAR FASCITIS AND ITS AYURVEDA MANAGEMENT Plantar Fascitis Plantar Fascitis is a painful inflammatory process of the plantar fascia ,the connective tissue on the sole of the foot.The plantar fascia is a thick fibrous band of connective tissue originating on the bottom surface of the calcaneus (heel bone) and extending along the sole of the […]

Ayurveda protects your Prostate

Posted on

Ayurveda protects your Prostate The prostate is a walnut-sized gland that forms part of the male reproductive system. Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), is non malignant enlargement of prostrate . It is also known as benign prostatic hypertrophy, is the result of proliferation of cellular elements of the prostate. Enlarged gland presses against the urethra like […]

Increase kids Immunity naturally & keep them healthy forever

Posted on

Increase kids Immunity naturally & keep them healthy forever SUVARNA PRASHAN- A BOON FOR KIDS   Suvarna prashan sanskar is one of the 16 essential rituals described in Ayurveda for children. It is one of the most important ayurvedic oral vaccination which should be compulsorily administered to every child. This vaccination is the most superior one […]

HERBAL CHELATION THERAPY FOR ATHEROSCLEROSIS

Posted on

HERBAL CHELATION THERAPY FOR ATHEROSCLEROSIS Ayurveda is an ancient system of medicine that originated centuries ago in India. It is now popular all over the world for its holistic approach towards treating common as well as chronic diseases. Chelation therapy deals with the administration of certain chelating agents which remove heavy metals from the blood, […]

AYURVEDA FOR WORM INFESTATION IN CHILDREN

Posted on

AYURVEDA FOR WORM INFESTATION IN CHILDREN Worm infestation is one of the most common and important aspect causing health problems in children. Symptoms of worm infestation: Worms may manifest themselves by various symptoms as mentioned below: Increased appetite Indigestion or decreased appetite Recurrent mild abdominal pain around the navel Bad breath Nausea Vomiting Constipation or […]

AYURVEDA AND SARCOIDOSIS

Posted on

AYURVEDA AND SARCOIDOSIS Introduction of Sarcoidosis Sarcoidosis is a disease that results from a specific form of tissue inflammation called granuloma which can appear in any part of the body, but most often starts in the lungs or lymph nodes. It is most common in young, black adults. A disturbed immune response of the body […]

POST POLIO SYNDROME AND AYURVEDA

Posted on

POST POLIO SYNDROME AND AYURVEDA Introduction: Post poliomyelitis syndrome (PPS) is a condition that affects polio survivors anywhere from 10 to 40 years after recovery from an initial paralytic attack of the poliomyelitis virus. Post-polio syndrome is characterized by a further weakening of muscles that were previously affected by the polio infection. Post polio syndrome […]

AYURVEDA HELPS IN OPTIC ATROPHY

Posted on

AYURVEDA HELPS IN OPTIC ATROPHY Optic atrophy Optic Atrophy is the result of degeneration or damage to the optic nerve. The optic nerve transports visual information from the eye, to an area of the brain where it is processed. Symptoms of Optic atrophy Blurred vision Change in the optic disc Dimming of vision Reduction of […]

EMPOWERING MIND WITH ANCIENT SECRETS OF AYURVEDA

Posted on

EMPOWERING MIND WITH ANCIENT SECRETS OF AYURVEDA   The ancient system of Ayurveda (science of life) offers a holistic approach to mental health that integrates the mind, body and soul. It channelizes the proper functioning of memory and eliminates the forgetfulness from our individual trait. Mind in Ayurveda: Ayurveda believes that mind is located in […]

INCREASE YOUR HEIGHT NATURALLY WITH AYURVEDA

Posted on

INCREASE YOUR HEIGHT NATURALLY WITH AYURVEDA To increase height is a prime concern in many people’s minds today. A good height makes one look great, be confident and have greater self-esteem. If you’re feeling depressed or having school or emotional problems related to delays in your growth and development, Ayurveda can help you get the […]

Foods for Eyes

Posted on

Millions of Americans suffer from eye diseases; elderly people are particularly at risk. However, eating the correct foods can improve your eye health. Studies show that people who enhance their diet with Vitamin C, vitamin E, beta carotene, and zinc cut the risks of developing age-related macular degeneration (ARMD) by about 25 percent. Below are […]

Rash Around the Eyes: How to Treat It?

Posted on

Rashes around the eyes may be a sign of an allergic reaction or seasonal allergy. This is a common condition where the skin around your eyes feels sore and appears red and flaky. Possible Causes of Rash around the Eyes One of the most common causes of redness and itchiness around the eyes is hay […]

Swollen Eyelid

Posted on

Swollen eyelids might be the result of a long night that ran far too late, but more often it is the result of some kind of infection of the eye or surrounding skin. Swollen eyelids might be painful, or they might not cause you any discomfort at all. They can come on slowly and gradually, […]