సూర్య ముద్ర

Posted on
సూర్య ముద్ర

సూర్య ముద్ర

ఉంగరపువేలును క్రిందికి వంచి అరచేతికి ఆనించి దానిపైన బొటనవేలును నొక్కి ఉంచాలి మిగత వేలును చాచివుంచాలి

కంటిశుక్లాలు కరుగుతాయి,గర్బాశయం గడ్డలు కరుగును, మధుమేహంను తగ్గించును.

“రం “ అక్షరమ్ తో ద్యానంచేస్తే క్లోమము ఆరోగ్యంగా ఉండును.మధుమేహం తగ్గును.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published.