శ్వాస ముద్ర

Posted on
శ్వాస ముద్ర

శ్వాస ముద్ర

  • రెండు చేతులను దగ్గరగా వుంచి రెండు చేతుల మధ్య వేళ్ళను మధ్య కణుపు నుండి క్రిందికి అరచేతి వైపుకు వంచి వంగిన రెండు మధ్య వేళ్ళ భాగాన్ని అనించివుంచాలి
  • ఉబ్బసం అదుపులో ఉంటుంది
  • రోజుకు 3  పూటలు చెయ్యాలి

Save

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published.