శూన్యముద్ర

Posted on
శూన్యముద్ర

శూన్యముద్ర

మద్యవేలును కిందికి వంచి అరచేతికి ఆనించి దానిపై బొటనవేలును వుంచి మిగిలిన వేలును నిటారుగా ఉంచాలి.

తిమ్మిర్లు తగ్గును,చెవుడు తగ్గించును.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published.